Tin tức

Hochiki thông báo sẽ thay đổi model trung tâm báo cháy 5 kênh của Hochiki Nhật RPP-ECW05 (JE) sang model RPP-EDW05 (JE); Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ ATG-EA sang model Đầu báo nhiệt gia tăng kết hợp cố định địa chỉ ATJ-EA