Hỗ trợ khách hàng
TỦ TRUNG TÂM PARADOX, HOCHIKI

Hướng dẫn đâu nối hệ thống báo động, báo cháy

Download sơ đồ đấu dây thiết bị báo động trung tâm SP4000 tại đây

Download sơ đồ đấu dây thiết bị báo cháy trung tâm SP4000 tại đây (đầu báo Hochiki)

Download sơ đồ đấu dây thiết bị báo cháy trung tâm SP4000 tại đây (đầu báo Đài Loan)

Download sơ đồ đấu dây thiết bị báo động trung tâm SP5500, SP6000 tại đây

Download sơ đồ đấu dây thiết bị báo cháy trung tâm SP5500, SP6000 tại đây (đầu báo Hochiki)

Download sơ đồ đấu dây thiết bị báo động Zone Doubling (kênh kép) tại đây

Download sơ đồ đấu dây thiết bị báo cháy trung tâm Hochiki HCV-2/4/8 tại đây

Download sơ đồ đấu dây thiết bị báo cháy trung tâm Hochiki HCP-1008E tại đây

Download sơ đồ đấu đèn báo phòng tại đây

Download sơ đồ đấu dây thiết bị báo cháy địa chỉ trung tâm Hochiki FireNet tại đây

Download sơ đồ đấu dây trung tâm Hochiki FireNet với bảng hiển thị phụ FN-LCD-S tại đây

Download sơ đồ đấu dây trung tâm Hochiki FireNet với bảng hiển thị phụ FN-LCD-N tại đây