Trang ChủSản PhẩmGiới thiệuTin tứcHỗ trợ khách hàngLiên hệ
Tin tức

Công văn ngừng sản xuất ALG-V và FRCME-S

Hµ néi, ngµy 03 th¸ng 3 n¨m 2011

KÝnh göi : Qói kh¸ch hµng,

C«ng ty TNHH Th­ư¬ng m¹i B×nh An, §KKD sè 0102005674 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ư Hµ Néi cÊp ngµy 07/7/2003, ®¹i lý chÝnh thøc cña c«ng ty HOCHIKI AMERICA CORPORATION t¹i ViÖt Nam xin tr©n träng th«ng b¸o:

KÓ tõ ngµy 1/2/2011, c«ng ty HOCHIKI AMERICA CORPORATION chÝnh thøc:

Ngõng s¶n xuÊt Modul ®a n¨ng ph¶n øng nhanh FRCME-S

Vµ thay thÕ b»ng Modul ®a n¨ng ph¶n øng nhanh FRCME-M.

KÓ tõ ngµy 14/4/2011, c«ng ty HOCHIKI AMERICA CORPORATION chÝnh thøc:

Ngõng s¶n xuÊt ®Çu b¸o khãi quang ®Þa chØ ALG-V

vµ thay thÕ b»ng ®Çu b¸o khãi quang ®Þa chØ ALK-V

Xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù l­ưu t©m cña quÝ kh¸ch.

c«ng ty tnhh tm b×nh an

Gi¸m ®èc

Lª Minh Ngäc

Số lượt đọc:  193  -  Cập nhật lần cuối:  19/05/2011 08:55:11 AM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.561.937
Số người đang xem: 675
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Đăng ký
Tỷ giá quy đổi